Stopnie Wojskowe w Wojsku Polskim – Rangi


Pochodzenie stopni wojskowych

Od początku istnienia wojska, równolegle zaistniała potrzeba zhierarchizowania i przyporządkowania wszystkich żołnierzy do konkretnych działań. Na początku taką funkcję spełniał ubiór, czy też kolor chorągwi.

Podczas rozrostu pierwszych wielkich armii w starożytności zaistniała potrzeba dalszego rozwoju hierarchii. W obrębach armii powstawały kolejne jednostki organizacyjne. Dowódcy mniejszych jednostek podlegali dowódcom większych, tworzyło to drabinę hierarchii. Dużą rolę w tym odegrała armia Starożytnego Rzymu.

W Rzeczpospolitej nazwy stopni, jakie dzisiaj znamy, w ich militarnym kontekście zaczęły funkcjonować na przełomie XVI i XVII wieku. Utrwaliły się i właściwie przestały zmieniać pod zaborami. Odrodzone Wojsko Polskie czerpało z przykładów państw zaborczych i wzorców francuskich. Również wiele ze znanych nam dzisiaj stopni pochodzi z czasów podbojów Napoleona Bonaparte. Określenia te odwoływały się do zadań żołnierza, i tak na przykład: chorąży (niosący chorągiew królewską lub ziemską), pułkownik (dowodzący pułkiem), porucznik (pochodzi od słowa “poruszać” czyli zlecać, był dowódcą chorągwi jazdy) generał (generalny dowódca).

Stopnie w Wojsku Polskim

W dzisiejszych czasach stopnie wojskowe zostały jasno zapisane w prawie (w przypadku Polski w Ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej) . O wadze i dużym znaczeniu jakie mają stopnie w wojsku świadczy to, iż wzorują się na nim inne służby mundurowe w naszym kraju takie jak Policja, Staż Pożarna, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu.

Ze względu na posiadane rangi wojskowe żołnierze przyporządkowani są do konkretnych Korpusów Kadry Sił Zbrojnych: Korpusu szeregowych, Korpusu podoficerów lub Korpusu Oficerów. Ustawodawca ostatniej zmiany dokonał reformą z 1 lipca 2004 roku. Zniesiono następujące stopnie: starszy plutonowy, sierżant sztabowy, starszy sierżant sztabowy , młodszy chorąży sztabowy, chorąży sztabowy. Zrobiono to z przyczyn praktycznych. Z tym, że żołnierze zawodowi i żołnierze rezerwy, którzy posiadali jeden z ww. stopni posiadają go dożywotnio. Zniesiono również korpus chorążych i przeniesiono żołnierzy z tego korpusu do korpusu podoficerów.

W Rzeczpospolitej Polskiej stopnie wojskowe są tytułami żołnierzy i obowiązują dożywotnio. Osoba powołana po raz pierwszy do czynnej służby lub osoba przeniesiona do rezerwy bez odbycia służby otrzymuje stopień szeregowego. Nadanie wyższego stopnia następuje w drodze mianowania. Warunkiem mianowania żołnierza w czasie pokoju na pierwszy stopień w korpusie podoficerów (kapral) jest posiadanie przez niego wykształcenia co najmniej na poziomie ponadgimnazjalnym i zdanie egzaminu na podoficera. Z kolei warunkiem na mianowanie na pierwszy stopień oficerski (podporucznik) jest posiadanie wyższego wykształcenia oraz zdanie egzaminu na oficera. Aby być mianowanym (w czasie pokoju) na kolejne stopnie w tym samym korpusie żołnierze muszą spełniać określone warunki: pozytywne wyniki w szkoleniu wojskowym, pozytywna opinia służbowa, odpowiednie zdyscyplinowanie, ukończony wymagany kurs lub szkolenie. W przypadku śmierci żołnierza w czynnej służbie wojskowej, za jego zasługi na rzecz obronności państwa, dowództwo może mianować tego żołnierza pośmiertnie na wyższy stopień wojskowy. Żołnierz może stracić stopień w przypadku: utraty polskiego obywatelstwa lub degradacji.

Stopnie wojskowe

Określenie stopni w NATO

Państwa będące członkami Paktu Północnoatlantyckiego podpisały szereg umów w ramach ujednolicania i standaryzacji procedur. STANAG czyli NATO Standarization Agreement. Umowa STANAG 2116 obowiązuje od 1992 roku. Jej celem jest wprowadzenie stopni równoważnych w państwach członkowskich, co jest konieczne, ze względu na fakt, że w strukturach wojskowych Sojuszu współpracują ze sobą żołnierze z 28 państw. Kody literowe obejmują trzy kategorie żołnierzy: oficerów – kod OF (od ang. officer) z liczbą od 1 do 10 wg ważności, chorążych – kod WO (ang. warrant officer) od 1 do 5 (w Polsce nie obowiązuje ze względu na brak korpusu chorążych), pozostałe stopnie – kod OR (other ranks) z liczbą od 1 do 10. W naszym kraju na przykład Kapral to w NATO OR-03, Starszy sierżant to OR-07, Podporucznik OF-01, Generał OF-09.


Podział, szczeble, belki i pagony:

Korpus szeregowych

1. Szeregowy

2. Starszy szeregowy

Szeregowy Starszy szeregowy

Korpus podoficerów

3. Kapral

4. Starszy kapral

Kapral Starszy kapral

5. Plutonowy

6. Sierżant

Plutonowy Sierżant

7. Starszy sierżant

8. Młodszy chorąży

Starszy sierżant Młodszy chorąży

9. Chorąży

10. Starszy chorąży

Chorąży Starszy chorąży

11. Starszy chorąży sztabowy

Starszy chorąży sztabowy

Korpus oficerów (oficerowie młodsi)

12. Podporucznik

13. Porucznik

Podporucznik Porucznik

14. Kapitan

Kapitan

Korpus oficerów (oficerowie starsi)

15. Major

16. Podpułkownik

Major Podpułkownik

17. Pułkownik

Pułkownik

Generałowie

18. Generał brygady

19. Generał dywizji

Generał brygady Generał dywizji

20. Generał broni

21. Generał

Generał broni Generał

Marszałek

22. Marszałek Polski

Marszałek PolskiKomentarze zablokowane